Oldal nyomtatása

Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése

 

  

A külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerint termőföldnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi vagy magánszemély általi, öröklésen kívüli  megszerzéséhez szükséges engedélyt a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve akkor adhatja meg, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért.

 

Nem kell a hivatal engedélye:

 

          -  öröklés esetén;

         - termőföldnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén a tagállami  állampolgár számára,

         - az EGT államban, vagy EGT államnak nem minősülő államban bejegyzett külföldi      vállalkozás magyarországi fióktelepe által folytatott gazdasági tevékenységhez       szükséges nem termőföldnek minősülő ingatlan megszerzéséhez abban az esetben, ha       erről nemzetközi szerződés rendelkezik, vagy a Magyar Köztársaság és a külföldi       vállalkozás székhelye szerinti állam között viszonosság áll fenn ( 8001/2002. (II.26.)       KüM-GM-IM-PM együttes tájékoztatója alapján),

         -   bevándoroltaknak;

         -   a menekülteknek;

         -   a külföldön élő magyar állampolgároknak;

         -   a kettős állampolgároknak, ha az egyik ezek közül magyar.

 

Amennyiben engedélyezési eljárást kell lefolytatni, akkor annak szabályait a R. tartalmazza, melyek a következők:

Az ingatlanszerzést engedélyezni kell, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért, és

- a külföldi ingatlanának tulajdonjogát a kisajátításról szóló, többször módosított - 1976. évi 24. törvényerejű rendelet alapján szerezték meg, vagy

- a külföldi a tulajdonában lévő belföldi ingatlant másik belföldi ingatlanra cseréli, vagy

- a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése, vagy

- a külföldi munkavégzés céljából igazoltan legalább öt éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik.

 

Az engedély megtagadható, ha a külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem biztosít a magyar állampolgároknak, illetőleg a magyar jogi személyeknek a belföldiekkel azonos elbírálást.

A nemzetközi szerződés vagy a viszonosság fennállásáról a Külügyminisztérium nyilatkozata az irányadó.

 

Az engedélyezési eljárás kérelemre indul. 

 

A kérelemhez csatolni kell:

-        meghatalmazott által beadott kérelem esetén az eljárásra vonatkozó meghatalmazás,

-        A  R  alapján:

a)  a külföldi honosságát igazoló közokirat (magánszemély ügyében útlevél közjegyző vagy magyar  konzulátusi hitelesítéssel ellátott másolat, jogi személy esetében cégkivonat OFFI fordításban és hitelesítésben); amelyből kitűnik, hogy jelenleg is működő jogi személy az ingatlanszerző,

b)   az ingatlanszerzésre irányuló szerződés, vagy a tulajdonszerzés jogcímét igazoló       egyéb okirat egy eredeti példánya.

A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a külföldi tag tulajdonszerzéséhez elfogadható a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott végelszámolási jegyzőkönyv; illetve házassági vagyonközösség megszüntetése esetén az erre irányuló szerződés vagy jogerős bírói ítélet.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-hoz tartozó XX. melléklet alapján az ingatlan tulajdonjogának külföldi személy általi megszerzéséhez szükséges engedély megadása iránt kezdeményezett eljárás illetékköteles.

 

"    Ingatlan tulajdonjogának a külön jogszabály szerinti külföldi jogi vagy természetes személy általi megszerzéséhez szükséges engedély iránt kezdeményezett eljárásért - ingatlanonként - 50 000 forint illetéket kell fizetni. Azon külföldi természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett jogállású személy, és a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte, lakástulajdonának megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásért 10 000 forint illetéket köteles megfizetni. " 

 

 

A tényállás tisztázásához a Ket. (2004. évi CXL. tv.) 50. § (1) és 51. § (1)-(2) bek. alapján az alábbi nyilatkozatok, illetve iratok benyújtása szükséges az eljáráshoz:

 

A kérelem tartalmában:

-       az ingatlant milyen célból kívánja megszerezni,

-       amennyiben lakás céljára szerzi meg, évente mennyi időt szándékozik az ingatlanban tartózkodni

-       rendelkezik-e Magyarországon ingatlannal (cím, hrsz.), amennyiben igen, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy azt milyen célra használja.

-       a külföldi állampolgár hozzájárul ahhoz, hogy a hivatal az idegenrendészeti nyilvántartásban ellenőrizze, hogy nincs-e kitiltva Magyarországról, és nem áll-e beutazási és tartózkodási tilalom alatt.

 

Érvényes tartózkodási engedéllyel, érvényes vízummal, illetve diplomata igazolvánnyal rendelkező, valamint a megajándékozott ügyfeleknek nem kell nyilatkozniuk az idegenrendészeti ellenőrzésre vonatkozóan, ehelyett kérjük a tartózkodási engedély, vízum illetve diplomata igazolvány másolatának becsatolását.

 

Az ügyintézés

A hivatal döntését a kérelem beérkezése napjától számított 22 munkanapon belül hozza meg. Az ügyintézési határidő egy ízben, továbbá 22 munkanappal meghosszabbítható.

 

A hivatal abban a kérdésben, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket, kikéri az ingatlan fekvése szerint illetékes települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat polgármesterének (a továbbiakban: polgármester) véleményét, melynek megküldését a megkeresés közlésétől számított 10 munkanapon belül várja.

 

A jogorvoslat

A Hivatal határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti.

 

  

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az eljárás során hozott döntésről (határozat vagy végzés) hiteles másolat  kérhető !

 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvénynek az egyes államigazgatási eljárások külön illetékéről szóló IV. fejezete szerint

    "    A másolat és kivonat illetéke

 Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke - ha e Melléklet kivételt nem tesz - oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint.  ..."

 

  

 

Bevándorolt személyek ingatlanszerzésével kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a R. alkalmazásában külföldi természetes személy meghatározására a Tv. 3. § c) pontjában foglaltak az irányadók.  

 

A hivatkozott rendelkezés szerint külföldi magánszemély: a nem magyar állampolgár, kivéve a bevándorolt, vagy menekültként elismert személyt.

A törvény e rendelkezése csak a bevándoroltakat és a menekülteket veszi ki a külföldi személy fogalma alól, nem mondja ki, hogy a két jogállás megegyezik.

 

 

Fentiek alapján a letelepedett külföldi személyeknek a Magyarországon történő ingatlanszerzéséhez az államigazgatási hivatal engedélye szükséges.

 

 

Azokban az esetekben, amelyeknél a Hivatal engedélye szükséges, a kérelmeket postai úton vagy személyesen hivatalunk

                           Budapest V. Váci u.62-64.fszt. 2.

alatti Iktatójában lehet  beadni.